دورهمی

چهارشنبه 3 مهر 1398

ثبت موسسه

نویسنده: nazanin nazanin   


 
مؤسسات غیر تجاری:

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

تقسیم بندی مؤسسات غیر تجاری بسته اهدافشان:

موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.
موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.
حداقل شركا موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید تهران دراداره ثبت شركتها و شهرستانها دردایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت شرکت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه سال 1337 تصویب رسیده است ضروری می باشد. جهت ثبت تشكیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه همراه ضمائم لازم دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه ( صورت تقاضا توسط وكیل).

گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه آنجا ثبت رسیده همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوكپی شناسنامه شركا می باشد.  صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد. اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشد و آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.

موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. جلسات هیئت با حضور اكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.  صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

مطلبی درباره انحلال و تصفیه مؤسسات غیر تجاری:

انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا موجب حكم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی كه متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یك نفر را عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید. اگر انحلال موجب حكم دادگاه باشد امر تصفیه عهده متصدی تصفیه مقرر اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.

سلسله مراتب ثبت مؤسسات غیر تجاری:

کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا.
کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا .
تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا.
چند نام انتخاب و مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید .
پس از تعیین نام قسمت ارجاع ادایه ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عند اللزوم مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می شود.
پس از وصول و ارائه مجوز لازم ( رابطه با موضوع موسسه)ممیز ثبت شرکتها بشرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداختی حق الثبت حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی حسابداری ، حسابدار اقدام ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می کند و ممیز مربوط دستور ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه می نماید .
در قسمت ثبت شرکتها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط ، متقاضی مجددا قسمت ثبت شرکتها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر(اصالتا یا وکالتا)امضا اخذ می نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه ، صورتجلسه ، تقا ضانامه)که ممهور مهر اداره ثبت شرکتها می باشد متقاضی تسلیم می گردد و متقاضی دبیر خانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده، یک برگ آگهی تایپ شده را اداره کل دفتر روابط عمویم و امور بین الملل(قسمت دایره آگهی ها )برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج روزنامه کثیر الانتشار بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده دبیرخانه مراجعه می کند . پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی متقاضی تحویل می گردد . یک نسخه جهت درج روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (واقع خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر)ونسخه دیگر همراه فیش پرداختی قسمت دایره آگهی ها جهت درج روزنامه کثیر الانتشار داده می شود.  این مرحله کار ثبت موسسه پایان یافته است .
برای ثبت مؤسسات غیر تجاری نیاز چه مداركی می‌باشد؟

اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضا توسط شرکا (بر طبق پیوست)
تنظیم اساسنامه حداقل 2 جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا (بشرح نمونه پیشنهادی پیوست این راهنما)
تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل 2 نسخه (بشرح نمونه)
فتوکپی شناسنامه شرکا.
اخذ مجوز رابطه با موضوع موسسه صورت لزوم.
تذکر 1- حداقل وجود دو نفر شریک موسسه الزامی است .
تذکر 2- قید سرمایه هر میزان موسسه مجاز می باشد .
تذکر 3- امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.

نظرات() 

سه شنبه 2 مهر 1398

کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

نویسنده: nazanin nazanin   


کارت بازرگانی را می توان به عنوان اجازه نامه ای مطرح کرد که به تجار و بازرگانان ایرانی امکان فعالیتهای بازرگانی در سطوح بین المللی و برون مرزی را میدهد.

با توجه به اینکه کشور به سرعت در حال رشد می باشد بی شک به جهت تغذیه و رفع نیازهای خود به منظور رشد  سریعتر ناچار به دریافت کالاها یا خدماتی در سطح بین المللی می باشد و از طرفی در راستای امر خصوصی سازی انجام چنین اقداماتی و رفع نیازهایی از این دست بر عهده بخش خصوصی می باشد.

مهم ترین اقدام در این راستا دریافت کارت بازرگانی می باشد که برای افراد حقیقی و حقوقی قابل اقدام و دریافت می باشد. افرادی که کارت بازرگانی دریافت می نمایند از مزایایی همچون امکان واردات و صادرات انواع کالاهایی که البته بایستی از لحاظ قوانین گمرکی مجاز باشد، ثبت سفارشات مختلف و داد و ستد کالا از مناطق آزاد مختلف کشور و مبادرت به امر حق العمکاری، بهره برداری از دانش تجار خارجی ، امکان ثبت علائم تجاری لاتین برخوردار می شوند.

کارت های بازرگانی با اعتبار یکساله و پنج ساله صادر میگردند و لازم است تا پس از گذشت یکسال از تاریخ صدور آن ها نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام گردد.

یکی از اولین اقداماتی که متقاضیان دریافت کارت بازرگانی بایستی انجام دهند عملیات ثبت نام در دفاتر تجارتی می باشد این اقدام هم اکنون از طریق سامانه سازمان ثبت شرکتها انجام شده و فرم های مربوطه شامل اظهارنامه و گواهی پلمب دفاتر پس از تکمیل با ارائه به کارشناس مربوطه تایید میگردد سپس همراه با سایر مدارک به اتاق بازرگانی تحویل داده می شود.

یکی دیگر از شروطی که در حال حاضر جهت دریافت کارت بازرگانی مقرر گردیده است داشتن حساب جاری حداقل یکساله برای شخص متقاضی می باشد که در صورت عدم رعایت این شرط بایستی از بندهای تکمیل و جایگزین استفاده گردد.

لازم به ذکر است کارت بازرگانی حقوقی، به نام شرکت صادر میگردد و نام مدیرعامل بر روی کارت درج میگردد؛ لذا ارائه مدارک شناسایی و تحصیلی از مدیرعامل از موارد الزامی جهت دریافت کارت بازرگانی حقوقی می باشد.

افرادی که دارای سوء پیشینه کیفری باشند از دریافت کارت بازرگانی محروم خواهد بود. همچنین یکی دیگر از پیش نیازهای دریافت کارت بازرگانی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی می باشد که بایستی از طریق حوزه مالیاتی مربوطه انجام گردد.

مسلم است که شخص تاجر یا بازرگان بایستی محل مناسبی را جهت انجام امور مربوط در اختیار داشته باشد که ارائه مدارک مربوطه به اتاق بازرگانی لازم می باشد.

اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا افرادی هستند که از دریافت کارت بازرگانی معاف باشند؟

در پاسخ باید گفت که چند دسته از افراد به موجب قانون  از دریافت کارت بازرگانی معاف شده اند و می توانند بدون ارائه کارت بازرگانی اقدام به داد و ستد کالا نمایند که البته حجم این داد و ستد دارای محدودیت می باشد.

از جمله افرادی که مشمول قوانین فوق می شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ملوانان ایرانی که در سواحل بین کشورمان ایران و کشورهای دیگر و در شناورها مشغول رفت و آمد هستند.
شرکت های تعاونی که در نقاط مرزنشین وجود دارند.
پیله وران
افراد ایرانی که با داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و کشورهای خارجی مشغول کار باشند.
در صورتیکه کالاهای صادراتی به منظور فروش نباشند که تشخیص این امر به عهده گمرک می باشد.
با ثبت اظهارنامه در سامانه یکپارچه هوشمند کارت بازرگانی و ارسال مدارک مورد نیاز از طریق سامانه ، مراتب به رؤیت کارشناس مربوطه در اتاق بازرگانی رسیده و در صورت هرگونه نقص، از طریق سیستم اطلاع رسانی می گردد که بایستی سریعاً نسبت به رفع آن اقدام گردد. پس از رفع تمام نواقص و با دریافت پیغام تایید کارشناس اتاق بازرگانی، متقاضی بایستی پس از گذراندن کلاسهای آموزشی با همراه داشتن مدارک مورد نیاز جهت انجام امور نهایی دریافت کارت بازرگانی به محل اتاق بازرگانی مراجعه نماید.

لازم به ذکر است که در مواردی که کارت به صورت حقوقی درخواست شده باشد ارائه مدارک ثبتی شخص حقوقی که به تایید سازمان ثبت شرکتها رسیده باشد الزامی بوده و چنانچه پس از دریافت کارت بازرگانی تغییری در آن شخصیت حقوقی ایجاد گردد بایستی به اتاق بازرگانی اطلاع داده شود.

 

نظرات() 

سه شنبه 2 مهر 1398

از ثبت شرکت تا انحلال شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   


 
ثبت شرکت به منظور انجام فعالیتهایی که پیش از این توسط اشخاص حقیقی صورت میگرفته است انجام شده و امروزه از مهمترین مسائل مربوط به فعالیتهای مختلف در سطح جامعه از جمله پیمانکاری در زمینه های مختلف، خدمات متنوع، تولید و توزیع کالاهای گوناگون و ... می باشد. به منظور قدم نهادن در مسیر توسعه اقتصادی لازم و ضروری است که فعالین بخش های مختلف در تمام کشور اقدام به ثبت فعالیت خود در قالب شخصیت حقوقی نمایند تا از این طریق زمینه های لازم برای رشد اقتصادی و کمک به چرخه تولید و اشتغال زایی هرچه سریعتر فراهم آید.

قوانین ثبت شرکت در ایران مربوط به سالها پیش بوده که با اصلاحاتی که به مرور در آن ایجاد گشته است هم اکنون تحت قانون تجارت شناخته شده و به کار گرفته می شود.

بر اساس قانون تجارت ، هر شخصی که فعالیت تجاری انجام می دهد تاجر نامیده می شود و تمام تجار ملزم به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر ثبت تجارتی می باشند. از طرف دیگر با گسترش فعالیتهای تجاری و ماهیت قانونی که به خود میگیرد انجام چنین فعالیتهایی در قالب اشخاص حقوقی یکی از مسائلی است که امروزه به شدت در حال اجراء می باشد لذا از این جهت امور ثبت شرکت تبدیل به یکی از پرکاربردترین تخصص های امروزه گردیده است.

امور ثبتی در ایران کاملاً در اختیار حاکمیت می باشد و سازمان ثبت شرکتها به طور مستقیم متولی رسیدگی و انجام امور ثبت شرکت در ایران می باشد. این سازمان تحت نظارت قوه قضائیه فعالیت نموده و در جهت نیل به اهداف دولت الکترونیک و برنامه های توسعه ای کشور، با راه اندازی سامانه ثبت شرکت از مراجعه حضوری افراد به این اداره جلوگیری نموده است.

بر اساس قانون تجارت هر فردی می تواند فعالیت یا فعالیت های خود را در قالب اشخاص حقوقی که بر 7 نوع معرفی شده اند ثبت نماید. اشکال مختلف شرکت در ایران عبارتند از: شرکتهای سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهمی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت تعاونی، شرکت نسبی.

ثبت هر یک از انواع شرکت های مذکور برای تمام افراد مجاز می باشد، اما شرایطی که ثبت هر کدام از شرکتها دارند می تواند عامل تصمیم گیری و انتخاب نوع شرکت برای افراد باشد. به عنوان مثال شرکتهای سهامی عام به جهت انجام پروژه های بزرگ و در سطوح ملی ثبت می شوند و چون نیاز به سرمایه و پشتوانه زیادی دارند از مشارکت مردم تشکیل می شود و سهام شرکت به عموم افراد فروخته می شود. یا در موارد دیگر زمانی که افراد قصد ارائه تضمین در خصوص شرکت و فعالیت های آن به مراجعین خود را داشته باشند تا از این طریق اعتبار مخصوصی برای شرکت کسب نمایند اقدام به ثبت شرکتهای تضامنی می نمایند و همچنین اموری مانند صرافی ها که نیازمند ارائه تضمین به مراکزی نظیر بانک مرکزی دارند در قالب شرکتهای تضامنی به ثبت خواهند رسید. ویژگی عمده این نوع از شرکتها، ضمانت هر یک از افرادی است که در شرکت به دارنده سهم الشرکه می باشند و چنانچه شرکت به هر دلیلی دچار قروضی شود هر یک از شرکا مسئول رسیدگی و پرداخت تمام قروض می باشد.

اما از میان تمام شرکتهایی که قابلیت ثبت در ایران را دارند، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از بیشترین در ایران برخوردار می باشند.

شرکتهای با مسئولیت محدود از تجمع حداقل 2 نفر که در شرکت به عنوان موسسین یا شرکا شناخته می شوند تشکیل می شود. ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز به ارائه تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی موسسین دارد. موسسین شرکت با مسئولیت محدود بایستی با تشکیل جلسه ای نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت اقدام نمایند؛ این هیئت مرکب از یک مدیرعامل و یک رئیس می باشد و همچنین موسسین می توانند سمت های دیگری را نیز برای افراد تعیین نمایند. مطابق با ماده 111 قانون تجارت هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نباید دارای محرومیت های اجتماعی و یا سوء پیشینه کیفری باشند و به همین دلیل افرادی که به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت معرفی می شوند بایستی نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نموده و همراه با سایر مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند. پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعیین موضوع فعالیت شرکت، موسسین بایستی جهت انتخاب نام شرکت اقدام نمایند، نامی که برای شرکت انتخاب میگردد بایستی دارای یک سری شرایطی باشد که از طرف اداره ثبت شرکتها تعیین شده است از جمله اینکه تمام کلماتی که در نام شرکت انتخاب می شوند بایستی دارای ریشه فارسی بوده و در لغت نامه معنی داشته باشند. استفاده از اسامی بیگانه در نام شرکت مجاز نبوده و هرگونه درخواست، از طرف کارشناس واحد تایید نام اداره ثبت شرکتها رد خواهد شد.

زمانی که تمامی مواردی که در بالا به آن اشاره شد تعیین و به تصویب تمام موسسین برسد بایستی از طریق سامانه اداره ثبت شرکتها ورود اطلاعات شده و بارگذاری گردد. ثبت شرکت به طور کلی شامل دو مرحله میشود، مرحله اول شامل بارگذاری اطلاعات در سامانه بوده و ارسال آنها برای کارشناس اداره ثبت شرکتها باعث می شود تا اسامی پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد. مرحله دوم پس از تایید نام شرکت می باشد که بایستی با امضای اسناد مربوطه که از طریق سیستم سامانه اداره ثبت شرکتها چاپ میگردد، همراه با سایر مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد تا در نهایت با بررسی کارشناسی و تایید نهایی آن ها آگهی مربوطه از طریق سیستم ثبت شرکت منتشر گردد.

در اینجا لازم است یادآور شویم کارشناسان و مشاوران  همواره آماده ارائه خدمات در زمینه انواع امور ثبتی مانند ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شما عزیزان می باشند لذا با تماس با موسسه  می توانید از خدمات ثبتی این موسسه استفاده نمایید.

و اما نوع دیگری از ثبت شرکت، همانطور که پیش از این گفته شد ثبت شرکت سهامی خاص می باشد که در ایران طرفداران خاص خود را دارد. این نوع از شرکت ها اکثراً در مواردی ثبت می شوند که موسسین قصد شرکت در مزایدات و مناقصات مختلف و یا استفاده از تسیهلات و اعتبارات سازمانهای مالی را دارند. دلیل اصلی آن شرایط تشکیل شرکت های سهامی خاص می باشد که باعث اعتبار بیشتر آنها نسبت به شرکت های با مسئولیت محدود شده است. از جمله تفاوت هایی که شرکت های سهامی خاص با شرکت های با مسئولیت محدود دارند در تعداد سهامدارانی است که بایستی حضور داشته باشند. همانطور که گفتیم در شرکت های با مسئولیت محدود تعداد سهامداران حداقل بایستی 2 نفر باشد در حالیکه در شرکت های سهامی خاص تعداد سهامداران نباید از 3 نفر کمتر باشد و علاوه بر آن موسسین بایستی 2 نفر را به عنوان بازرسین شرکت معرفی نمایند که وظیفه این افراد بررسی و رسیدگی به حساب های شرکت و جلوگیری از اشتباهات و تخلفات احتمالی می باشد. بازرسین بایستی گزارشات خود را در این زمینه به هیات مدیره یا سهامداران اعلام نمایند. پس از مشخص شدن سهامداران در شرکت سهامی خاص، موسسین اقدام به انتخاب اعضای هیئت مدیره می نمایند. نکته مهم در این زمینه این است که انتخاب اعضای هیئت مدیره نمی تواند از افرادی خارج از جمع سهامداران صورت گیرد و لذا هر یک از اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل دارای یک سهم از سهام شرکت سهامی خاص را دارا باشند؛ و فقط مدیرعامل می تواند از خارج از سهامداران انتخاب گشته که در این صورت نمی تواند عضویت هیئت مدیره را داشته باشد. لازم به ذکر است که تمامی اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و همچنین بازرسین به مدت یکسال مالی در این سمت خواهند بود و لازم است پس از پایان هر کدام از مهلت های فوق، طی صورتجلسات متناسبی، وضعیت اعضای هیئت مدیره و بازرسین جدید اعلام گردد که می توانند افراد قبلی در همان سمت ها تمدید شوند و یا افراد جدیدی اعلام گردند.

مطلب مهم دیگری که به عنوان یکی از تفاوت های اصلی شرکت سهامی خاص مطرح می باشد در خصوص چگونگی تامین سرمایه آن می باشد. مطابق با قانون تجارت، سرمایه در شرکت های سهامی خاص به قطعات سهام تقسیم می شود و بنابراین سرمایه تشکیل شده از تعداد سهام؛ و موسسین موظف به تامین این سرمایه می باشند؛ از این جهت در فرآیند ثبت شرکت بایستی حداقل 35 درصد از کل سرمایه ای که برای شرکت در نظر گرفته شده است توسط موسسین در حسابی به نام شرکت در یکی از بانک های کشور واریز گردیده و نامه گواهی بانک مبنی بر تایید این عمل، به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

با تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکتها و تکمیل مدارک مربوطه با توجه به نوع شخصیت حقوقی؛ متقاضی بایستی اقدام به ارسال مدارک مربوطه نموده تا پس از بررسی و تایید کارشناس مراحل صدور آگهی انجام شود.

ذکر این نکته به جا است که مشاوران موسسه حقوقی  همواره و در تمام روز های کاری پاسخگوی هر گونه سوال شما در زمینه ثبت انواع شرکت بوده و می توانید با مراجعه به کارشناسان ثبت شرکت  از انجام به موقع و صحیح امور ثبت شرکت خود اطمینان حاصل نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

تصویر برابر با اصل شده کارت ملی و شناسنامه تمام افراد
گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
ارائه مجوز از سازمان مربوطه در صورتیکه موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد
اصل وکالتنامه وکیل در صورتیکه امور ثبتی توسط وکیل انجام گیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی تمام افراد
گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسین
نامه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه توسط موسسین
ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
ارائه اصل وکالتنامه چنانچه امور ثبتی توسط وکیل انجام شود.
بسیار مهم است که بدانیم ، امور شرکت با صدور آگهی ثبتی به اتمام نمی رسد و بالعکس از این به بعد موسسین بایستی اقداماتی که در جهت نگهداری شرکت لازم است را انجام دهند.

به عنوان مثال پس از صدور آگهی ثبتی شرکت لازم است تا اقدامات مربوطه جهت چاپ آگهی در روزنامه رسمی قوه قضائیه و روزنامه کثیرالانتشاری که برای شرکت مشخص شده است، انجام شود. عدم چاپ آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار مانع از اقدامات ثبتی بعدی برای شرکت خواهد شد.

مطلب مهم دیگری که بایستی بلافاصله پس از ثبت شرکت انجام شود اقدام جهت دریافت دفاتر پلمب می باشد. دفاتر پلمب اصطلاحی است که در مورد دفاتر قانونی اشخاص حقوقی که به منظور تهیه و ارائه گزارشی از وضعیت شرکت در طول هر سال مالی به سازمان مالیات کشور می باشد ، اطلاق می شود.این دفاتر شامل دفتر کل و دفتر روزنامه می باشد. دفتر روزنامه به منظور درج روزانه فعالیتهای شرکت بوده و دفتر کل کلیات فعالیت شرکت در طول سال مالی را در بر میگیرد. نکته ای که بایستی به آن توجه نمود این است که دفاتر قانونی مربوط به یک سال مالی می باشد و هر سال مالی دفاتر جداگانه و مخصوص به خود را دارد و لازم است تا صاحبان شرکت هر ساله اقدام به درخواست پلمب دفاتر نمایند تا از جریمه های مربوطه مصون بمانند.

با شروع فعالیت شرکت و گذشت زمان ممکن است هر یک از مشخصاتی ثبتی شرکت که در زمان تاسیس آن به اداره ثبت شرکتها اعلام شده است ، ملزم به تغییر باشد. به طور کلی هر گونه تغییری در مشخصات ثبتی شرکت پس از ثبت نهایی آن را با اصطلاح تغییرات بیان می کنیم.

اعمال تغییرات در هر شخصیت حقوقی پس از ثبت امکان پذیر می باشد و موسسین می توانند مواردی مانند موضوع فعالیت، آدرس مرکز اصلی، شرکا یا سهامداران، اعضای هیئت مدیره و به طور کلی هر یک از مشخصات ثبتی را تغییر دهند. لازمه تغییر موارد فوق تنظیم و ارائه صورتجلساتی متناسب با آنچه در نظر گرفته شده است می باشد.

مفتخریم اعلام نماییم مشاوران موسسه  می توانند تمام مراحل تنظیم صورتجلسه و تغییرات درخواستی شما را به بهترین نحو ممکن انجام دهند لذا شما می توانید با مشاوران ثبت شرکت  تماس حاصل نموده و از چگونگی انجام تغییرات خود آگاه شوید.

به طور کلی اقدام به هرگونه تغییرات مستلزم تشکیل جلسه ای متناسب با نوع تصمیم و با حضور افرادی که لازم است می باشد.  هر شرکت دارای ارکان تصمیم گیرنده ای می باشد که هر کدام حدود اختیارات مشخصی داشته و در مواردی معینی می توانند تصمیم گیری نمایند. جلساتی که در این زمینه تشکیل میگردد را مجمع می نامیم. از عمده مجامعی که در خصوصی تصمیم گیری در خصوص تغییرات شرکت تشکیل می شود می توان به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

تصمیماتی مانند تغییر آدرس، ورود یا افزایش سرمایه، خروج یا کاهش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده به بحث گذاشته شده و در مورد آن تصمیم گیری به عمل می آید؛ اما مواردی مانند انتخاب مدیران شرکت و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و یا تعیین وضعیت حق امضاء شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بایستی مطرح گردد.

به طور پیش فرض تمام جلسات شرکت با حضور کلیه موسسین و سهامداران و یا شرکا انجام میگیرد و در غیر اینصورت افراد ملزم به انجام و رعایت یک سری تشریفات قانونی می باشند. این تشریفات اغلب شامل درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار جت اطلاع رسانی در خصوص جلسه مورد نظر و تصمیم مطرحه می باشد که از این طریق از کلیه افراد جهت حضور در جلسه دعوت میگردد و در اینصورت اگر تمام افراد در جلسه مورد نظر حضور بهم نرسانند بقیه افراد می توانند در خصوص تصمیم مورد نظر اخذ رای نمایند. تصمیماتی که به این صورت در شرکت گرفته می شود کاملا قانونی و قابل اجرا می باشد.

به هر حال، بدون در نظر گرفتن روش تشکیل جلسه و اخذ رای در مورد موضوع مطرح شده، اتفاقاتی که در این خصوص در جلسه مورد نظر افتاده است بایستی در قالب صورتجلسه و با رعایت اصول و قواعدی که از طرف اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری وضع گردیده است به آن اداره واصل گردیده تا نهایتاً منجر به صدور آگهی ثبتی گردد.

با توجه به حساسیت تنظیم و ثبت صورتجلسات و به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که ممکن است ضرر و زیان جبران ناپذیری را به شرکت وارد نماید توصیه می گردد انجام امور ثبت تغییرات خود را با مشاوره کارشناسان و وکلای موسسه ثبتی  انجام داده تا در کمترین زمان ممکن تغییرات مورد نظر خود را به ثبت برسانید. مشاوران ثبت شرکت  همواره پاسخگوی سوالات شما عزیزان بوده و تمام تلاش خود را در جهت رفع نیازهای شما می نمایند.

آخرین مرحله از چرخه فعالیت هر شرکتی، انحلال می باشد. انحلال می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد از جمله اینکه شرکت دچار ورشکستگی شده و یا اینکه موضوعی که شرکت به آن منظور تاسیس شده است انجام رسیده و به پایان رسیده باشد و یا اینکه موسسین تصمیم به انحلال شرکت گرفته باشند.

انحلال به معنی پایان فعالیت شرکت بوده و پس از آن شخصیت حقوقی فعالیتی ندارد.

هر شرکتی زمانی که تصمیم به انحلال میگیرد بایستی نسبت به تعیین مدیرتصفیه و محل تصفیه اقدام نماید. امر تصفیه با انحلال شرکت آغاز می گردد و شرکت از زمانی که منحل می شود در حال تصفیه می باشد. هدف از این کار ایجاد فرصت برای افرادی است که به هر شکلی ممکن است از شرکت دارای طلبی بوده و یا شکایتی داشته باشند به این ترتیب از تمام افراد دعوت می گردد تا نسبت به مطرح کردن طلب یا شکایت خود اقدامات لازم را انجام دهند و شرکت و موسسین آن تا پایان مهلت تصفیه ملزم به رسیدگی و پاسخگویی به تمام این شکایات می باشند. همچنین اگر شرکت خود دارای طلب از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد می تواند در خصوص آنها اقدام نموده و با طی مراحل قانونی وضعیت خواسته خود را مشخص نماید.

از زمانی که شرکت وارد تصفیه می گردد موظف است تا در تمام آگهی ها و متونی که از طرف شرکت به چاپ می رسد عبارت در حال تصفیه را اعلام نماید.

شخصی که به عنوان مدیر تصفیه معرفی میگردد رسماً اداره تمام امور شرکت را بر عهده میگیرد و با معرفی مدیر تصفیه، از مدیران شرکت سلب مسئولیت می گردد  مدیر تصفیه مسئول رسیدگی به هر آنچه که در مورد شرکت بیان می گردد می باشد. البته موسسین می توانند جهت انجام امور تصفیه ، هیئت تصفیه را انتخاب و معرفی نمایند که در این صورت چند تن مسئول رسیدگی به امور تصفیه خواهند بود. مدت زمان اولیه ای که برای انجام امور تصفیه در نظر گرفته می شود 2 سال می باشد و پس از پایان 2 سال اگر تصفیه شرکت کامل انجام نشده باشد مدیر یا مدیران تصفیه بایستی دلایل مربوطه را اعلام نموده و جهت ادامه امور تصفیه مدت زمان بیشتری را بخواهند. با اتمام مهلت تصفیه ، شرکت از هر گونه شکایت یا خواسته ای بعد از آن هیچگونه مسئولیتی ندارد. اتمام امور تصفیه را اصطلاحاً ختم تصفیه می نامند که طی صورتجلسه ای به همین نام با ارائه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و طی مراحل اداری به صورت آگهی صادر و چاپ شده و به اطلاع عمومی می رسد.
 

نظرات() 

دوشنبه 1 مهر 1398

مدارک و شرایط ثبت نمایندگی

نویسنده: nazanin nazanin   

 
بسیاری از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری با هدف ارتقا و توسعه فعالیت های تولیدی، خدماتی و یا مشارکتی خود و یا در راستای تعامل بیشتر با مشتریان خود به منظور فروش بیشتر اقدام به دادن نمایندگی و تخصیص برخی از فعالیت های خود به این نمایندگی ها می کنند.

اغلب شرکت ها این قبیل خدمات خود را تنها به شخصیت های حقوقی واگذار می کنند چرا که شخصیت معتبر تر و قانونی دارند و ضمنا قابل اعتماد تر هم هستند. اما در هر صورت شرایط صدور نمایندگی برای اشخاص حقیقی نیز منع نشده است.

نمایندگی شخصیتی کاملا مستقل دارد هر چند مسئولیت انجام خدمات و وظایف شرکت مادر را دارد. استخدام و مسئولیت های حقوقی بر عهده خود نمایندگی است و تنها خط مشی و استراتژی های و خواسته های شرکت اصلی را دنبال می کند.

شرکت هایی می توانند در ایران اقدام به ثبت  نمایندگی بکنند که بصورت قانونی به ثبت رسیده باشند و شخصیت قانونی داشته باشند. خواه این شرکت ایرانی باشد خواه یک شرکت خارجی که در کشور خودش بصورت قانونی به ثبت رسیده باشد. البته مهم است که شرکت متقاضی ثبت نمایندگی در ایران با ایران دارای تعاملات و روابط اقتصادی باشد.

شرکت های خارجی مجاز به فعالیت در ایران می توانند در زمینه های زیر در ایران اقدام به ثبت نمایندگی بکنند:

1- انجام خدمات مرتبط و مورد توافق قراردادهای شرکت های خارجی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی

2- انجام خدمات پس از فروش شرکت ها و موسسات خارجی که محصولاتشان در ایران به فروش می رسد.

3- شرکت ها و موسساتی که با اشخاص ایرانی برای انجام برخی پروژه ها و خدمات در کشورهای دیگر تعامل و همکاری دارند.

4_ شرکت هایی که به منظور بررسی و زمینه سازی سرمایه گذاری خارجی در ایران فعالیت دارند.

5- انجام خدمات فنی و مهندسی تعریف شده در ایران و یا انجام خدمات انتقال دانش و فناوری به شرکت های ایرانی

6- شرکت هایی که برای افزایش صادرات ایران در زمینه های غیر نفتی فعالیت می کنند.

7- شرکت هایی که با مجوز نهادها و دستگاه های دولتی برای انجام برخی از امور تجاری و اقتصادی در ایران حضور پیدا می کنند.

انجام امور نمایندگی باید به شکل مستقل توسط خود شرکتی که نمایندگی را دریافت کرده انجام شود و تمامی مسئولیت های قانونی و حقوقی بر عهده نمایندگی بوده و شرکت اصلی در این موارد دخالت و مسئولیتی نخواهد داشت.

از طرف دیگر به دلیل اینکه نمایندگی ها اغلب به اشخاص معتبر داده می شود باید افراد علاقمند به ثبت نمایندگی قبلا اقدام به تاسیس یا ثبت شرکت کرده باشند.

مرسوم ترین قالب فعالیت حقوقی نمایندگی ها در ایران شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود است.

برای ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران می توان در تمامی شهرها و شهرستان های ایران اقدام کرد. حتی ثبت نمایندگی شرکت های خارجی به دلیل شرایط مطلوب در مناطق آزاد تجاری بسیار متداول است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نمایندگی در ایران به ترتیب زیر است:

در صورتیکه متقاضی دریافت و ثبت نمایندگی شخصیت حقوقی باشد باید ترجمه فارسی مدارک و مستندات خود را و سایر دارک زیر را تهیه و به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد:
فیش پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور  تعیین نام برای نمایندگی
فرم تکمیل شده تعیین نام
تصویر برابر اصل قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
مدارک هویتی و شناسایی متقاضی. برای اشخاص حقیقی : تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط
آدرس محل سكونت نماینده یا همان متقاضی به همراه ادرس محل مورد نظر برای نمایندگی.
ارائه مدرکی دال بر داشتن سابقه فعالیت شخص متقاضی در زمنیه نمایندگی و امور پیش بینی شده در قرار داد نمایندگی شرکت خارجی و یا داخلی
تصویر برابر اصل اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
گزارشی از فعالیت های شرکت خارجی متقاضی صدور نمایندگی به همراه دلایل موجه برای ایجاد نمایندگی در ایران
آخرین گزارش مالی شده شركت خارجی طرف نمایندگی
ارائه معرفی نامه از وزارتخانه ذیربطی که قرارداد نمایندگی را منعقد کرده است ( در صورت موجود بودن)
اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی
تصویر برابر اصل ثبت شركت خارجی.
برگه اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شركت خارجی
کلیه مستندات شرکت خارجی باید ضمن تایید توسط اداره ثبت شرکت های کشور متقاضی به تایید وزارت خارجه ان کشور و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور طرف نمایندگی هم رسیده باشد. سپس این مدارک باید ترجمه به فارسی شوند و این هم در مراکز معتبر و سپس دادگستری و اداره ثبت شرکت ها انها را تایید نمایند.
ثبت نمایندگی شرکت خارجی هم می تواند با اعلام نیاز از طرف شرکت خارجی و توافق با یک نفر ایرانی دارای شخصیت حقوقی اتفاق بیافتند و هم یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی ایرانی می تواند با مذاکره و عقد قراردادی با شرکت خارجی و یا حتی داخلی اجازه ایجاد نمایندگی در هر یک از شهر های ایران را داشته باشد .

متقاضیان ثبت نمایندگی خارجی در ایران نباید هیچ گونه سوء پیشینه کیفری و یا سابقه کلاهبردای و ... را داشته باشند. همچنین باید به سن قانونی رسیده باشند و حداقل دو تا سه نفر مدیریت این نمایندگی را در قالب موسسین بر عهده داشته باشند.

 برای ثبت نمایندگی خارجی و یا داخلی در ایران بهترین راه اعتماد و سپردن امور ثبت نمایندگی خود به متخصصان حقوقی موسسه حقوقی  است. با ثبت شرکت و نمایندگی خارجی در ایران می توانید از برند و یا علامت تجاری شرکت خارجی برای خدماتی که در ایران ارائه می کنید استفاده کنید  و تمامی خدمات و درخواست های مشتریان و شرکت طرف نمایندگی را به عنوان یک قسمت از شرکت اصلی در ایران عهده دار باشید.

در صورت انتخاب صحیح یک نمایندگی و ثبت قانونی ان در اداره ثبت شرکت ها می توانید با استفاده از اعتبار و شخصیت شرکت مادر به سود و اعتبار زیادی دست پیدا کنید.

 

نظرات() 

دوشنبه 1 مهر 1398

مراحل ثبت باشگاه ورزشی

نویسنده: nazanin nazanin   


 
باشگاه های ورزشی در صوتی می توانند اعتبار زیادی داشته باشند و خدمات بهتری ارائه نمایند که بصورت حقوقی به ثبت رسیده باشند. باشگاه های ورزشی البته با دریافت مجوز از اداره کل ورزش و جوانان استان متقاضی هم می توانند بدون داشتن شخصیت حقوقی فعالیت کنند و الزامی برای ثبت شرکت ندارند. ولی با این وجود ثبت شرکت به این باشگاه ها اجازه می دهد با اعتبار بالاتر به ارائه خدمات گسترده تر و با پشتوانه بیشتر بپردازند .

شرکت های ورزشی دسته های مختلفی دارند و می توانند انواع خدمات مرتبط با ورزش را ارائه نمایند. وقتی فردی حقیقی خدمات ورزشی ارائه نماید نمی تواند همه انواع ورزش ها  و خدمات فرهنگی و ورزشی را در یک مجموعه به راحتی داشته باشد وحتی نمی تواند به تخصیص شعبه و نمایندگی هم بپردازند. عدم ثبت شرکت ورزشی افراد حقیقی را محدود به اموری جزئی و یک جانبه می کند.

مزایای ثبت شرکت باشگاه ورزشی

باشگاه های ورزشی که دارای شخصیت حقوقی باشند به راحتی می توانند با معرفی ورزشکاران خود در انواع رویداد های ورزشی حضور به هم رسانند. انها می توانند به دلیل داشتن شخصیت حقوقی سرمایه های زیادی را به سمت خود جذب نموده و دارای نمایندگی و شعب زیادی در کشور و یا حتی خارج از کشور می توانند باشند.  

داشتن شخصیت حقوقی باعث می شود مشتریان زیادی به دلیل اعتماد بیشتر به مدیران این نوع شرکت ها به انها رجوع کنند. این شرکت ها می توانند از وام ها و خدمات دولتی بیشتری بهره ببرند و مجموعا شرایط بهتری در حضور های اجتماعی برای مدیران خود خواهند داشت.

یک باشگاه ورزشی ثبت شده به راحتی می تواند خدمات بین المللی ارائه نموده، با باشگاه های خارجی تعامل کند و به تبادل اطلاعات و حتی ورزشکاران داخلی و خارجی با شرکت های ورزشی خارجی بپردازد. حضور شرکت های ورزشی با شخصیت حقوقی در میدان های بین المللی بهتر پذیرفته می شود چراکه اعتبار این شرکت ها وجود ورزشکاران و مدیران ورزشی این شرکت ها را توجیه می کند.

مزیت های باشگاه های ورزشی دارای شخصیت حقوقی زیاد هستند و هر کس تنها با دیدگاه خود می تواند برای ثبت باشگاه ورزشی اقدام نماید.

نحوه ثبت شرکت باشگاه ورزشی

در جایی از قانون ذکر نشده که باشگاه های ورزشی باید حتما از نهادی مجوز داشته باشند. اما در هر صورت فعالیت این شرکت ها باید با مجوز سازمان ورزش و جوانان باشد.  همچنین الزامی برای داشتن تجربه ورزشی و مدرک تحصیلی ورزشی و تربیت بدنی برای ثبت شرکت ورزشی دیده نشده و این درحالی است که داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه های ورزشی مانند تربیت بدنی و یا داشتن سوابق مرتبط ورزشی می تواند در رتبه بندی باشگاه های ورزشی و همچنین در اعتبار این باشگاه ها بسیار موثر باشد بخصوص اگر نوع شرکتی که ثبت می شود از نوع شرکت تضامنی باشد.

شرکت های ورزشی باید در هر یک از قالب های تعیین شده در قانون تجارت و بصورت تجاری به ثبت رسانده شوند. هر چند عموما فعالیت این نوع شرکت ها با دو نوع ثبت شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود بیشتر به ثبت می رسند ولی محدودیتی برای ثبت شرکت در قالب های دیگر نیست.

بعضا به دلیل اعتبار بالای موسسین یک شرکت ورزشی مثلا ملی پوشان یک دسته ورزشی خاص ، ممکن است قالب شرکت خود را تضامنی انتخاب کنند که این موضوع به دلیل اعتبار این ورزشکاران اتفاقا پسندیده است چرا که اختیارات شرکت را تماما در اختیار خواهند داشت و محدودیت کمتری هم نسبت به شرکت های سهامی دارند.

یا ممکن است موسسیت شرکت های ورزشی خواهان ثبت مجموعه ای ورزشی باشند که با داشتن زمین های مختلف و همچنین با داشتن شرایط ورزشی متنوع بخواهد فعالیت نماید. قاعدتا این نوع مجموعه های ورزشی به سرمایه خیلی زیادی نیاز دارند که تنها با ثبت شرکت سهامی عام امکان ایجاد چنین شرکتی وجود دارد . در این نوع  شرکت ها به دلیل تامین اکثر سرمایه توسط مردم و سایر اشخاص حقوقی تامین سرمایه بسیار ساده تر است.

اما در این مقوله بهتر است به دو نوع متداول ثبت شرکت ورزشی پرداخته شود. ثبت شرکت ورزشی سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی با مسئولیت محدود

ثبت شرکت ورزشی سهامی خاص

شرکت های ورزشی سهامی خاص باید توسط سه نفر حداقل به عنوان سهامدار اولیه و با توجه به تعاریف قانونی شرکت سهامی خاص به ثبت برسند. هر یک از این  سهامداران تامین کننده بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت خواهد بود که مطابق قانون نمی تواند از یک میلیون ریال کمتر دیده شود. این سرمایه حداقلی باید همیشه و در همه شرایط فعالیت شرکت محفوظ باشد چرا که در غیر اینصورت خطر انحلال برای شرکت بوجود می اید.

سرمایه تعهد شده باید توسط سهامداران شرکت تادیه شود. این سرمایه باید در حساب شرکت واریز و سپرده شود که حداقل موجودی قابل سپرده گذاری در حساب شرکت  درصد از تعهدات سهامداران می باشد.

سرمایه می تواند بصورت نقدی و یا بصورت غیر نقدی و با ارائه سایر موارد سرمایه ای اعم از زمین، طلا، تجهیزات و ... باشد. در این صورت باید کارشناسی از دادگستری این اموال غیر نقدی را تقویم کرده و تمام سهامداران ان را به نشانه رضایت و تایید امضا کنند.

سرمایه در شرکت های ورزشی سهامی خاص مطابق با بندی در اساسنامه شرکت به قطعات مساوی و کوچک سهام تبدیل و بین سهامداران به اندازه سرمایه انها تقسیم می شوند تا هر کس از این به بعد بدون در نظر گرفتن میزان اروده و سرمایه خود و تنها به اندازه سهام در شرکت مسئولیت داشته باشد و از سود و زیان شرکت برخوردار شود.

مجمع عمومی سهامداران متشکل از همه سهامداران باید در ابتدا تاسیس شود و لیست نفراتی برای هیئت مدیره ، دو نفر به عنوان بازرس اصلی و علی البدل، نفرات دارای حق امضا مجاز  و مستندات شرکت تهیه و توسط همه شرکا تایید شوند. نفرات منتخب شده برای عناوین مختلف در این مجمع باید مسئولیت های خود را بصورت کتبی و یا با امضا ذیل صورتجلسه مشخص کنند.

سپس هیئت مدیره تشکیل جلسه می دهد و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس از بین نفرات مشخص می شود.

سپس صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه هیئت مدیره و اساسنامه و اظهارنامه و سایر مستندات دیگر برای ثبت شرکت باید به همراه درخواستی از طرف هیئت مدیره برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود و مراحل ثبت شرکت دنبال شود. شرکت های ورزشی سهامی خاص را بهتر است وکیلی از موسسه حقوقی  برای شما به ثبت برساند.

شرکت ورزشی سهامی خاص با درج اگعی تاسیس این شرکت ها در روزنامه رسمی و یک روزنامه منتخب کثیر الانتشار و نهایتا دریافت کد اقتصادی می توانند به فعالیت رسمی خود بپردازند.

ثبت شرکت ورزشی با مسئولیت محدود

شرکت های ورزشی با مسئولیت محدود برای ثبت روالی مشابه به شرکت های ورزشی سهامی خاص دارند البته با تفاوت هایی خاص.

شرکت های ورزشی با مسئولیت محدود می توانند توسط دو نفر به ثبت برسند. این شرکت ها هر چند باید حداقل یک میلیون ریال برای ثبت شرکت را تعهد نمایند ولی تا زمانی مشخص این تعهد بر عهده مدیر عامل باقی می ماند و نیازی نیست در همان ابتدا سرمایه ای سپرده شود.  

ضمنا سرمایه در شرکت های ورزشی با مسئولیت محدود به هیچ عنوان بصورت سهام تقسیم و طبقه بندی نمی شود. سرمایه دقیقا عنصر تعیین کننده میزان مسئولیت در شرکت با مسئولیت محدود می باشد و هر شریک تنها به اندازه سرمایه ای که در شرکت دارد مسئولیت و تعهد خواهد داشت و از ضرر و زیان و سود و بهره شرکت نصیب دارد.

در شرکت های ورزشی با مسئولیت محدود مدت مدیریت محدود نیست و هر فرد بدون داشتن حتی سهام می تواند مدیریت این شرکت ها را به شرط توافق شرکای شرکت عهده دار باشد. همچنین الزامی به تعیین بازرس در این نوع شرکت ها نیست و در صورتیکه سرمایه ای بصورت غیر نقدی اورده شود هم الزامی به حضور کارشناس رسمی دادگستری دیده نشده و می توانند شرکا خودشان تقویم و تفاهم نمایند.

هر چند توصیه می شود بازرس و تقویم اموال و دارایی ها مطابق با شرکت های سهامی انجام شود تا از مشکلات احتمالی آتی شرکت  و شرکا در امان باشند.

در هنگام نامگذاری شرکت های ورزشی باید ضمن اوردن نام قالب شرکت مثلا سهامی خاص در عنوان حداقل سه سیلابه شرکت عبارت ورزش و یا ورزشی هم دیده شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص:

تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمام افراد
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسین
مدارک بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت
دو نسخه اساسنامه با امضای سهامداران
دو نسخه اظهارنامه با امضای سهامداران
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس با امضای موسسین
دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره با امضای اعضای هیئت مدیره
وکالتانه وکیل در صورت انجام فعالیت ثبت توسط وکیل
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود:

مدارک شناسایی تمام افراد که در دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد
گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با امضای موسسین
دو نسخه اساسنامه با امضای موسسین
دو نسخه تقاضانامه با امضای موسسین
دو نسخه شرکتنامه با امضای موسسین
وکالتانه وکیل در صورت انجام فعالیت ثبت توسط وکیل
ثبت شرکت ورزشی در هر یک از قالب های حقوقی نیازمند وجود تخصص و کاردانی حرفه ای است. پیچیدگی های ثبت این نوع شرکت ها قطعا شما را به اشتباه خواهند انداخت و این موضوع می تواند هزینه های ثبتی شما را چندین برابر کند.

 

نظرات() 

یکشنبه 31 شهریور 1398

ثبت شعبه ی شرکت خارجی.

نویسنده: nazanin nazanin   


میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

 

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاَ چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

قابل توجه است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند

8)تاریخ ثبت 

9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت های خارجی مقرر گردیده(هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که باید در موقع تقاضای ثبت ارائه دهد باید مواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیازنامه نیز تسلیم شود.

نظرات() 

یکشنبه 31 شهریور 1398

CE چیست و چه مزایایی دارد؟

نویسنده: nazanin nazanin   

 
CE  یک نشان استاندارد برای نشان دادن تطابق الزامی محصولات با منطقه اقتصادی اروپا است. در واقع هر محصولی که در این منطقه تولید و به فروش می رسد باید دارای این نشان باشد و البته شرکت ها و محصولات خارج از این اتحادیه هم برای ورود به این اتحادیه باید ابتدا این نشان را اخذ نمایند.  

CE در اصل مخفف عبارت فرانسوی  Conformité Européne می باشد که به انگلیسی به عبارت Conformity European هم تفسیر می شود . دارندگان نشان CE در واقع نشان می دهند که الزامات اتحادیه اروپا را رعایت کرده اند و محصولات انها واجد صلاحیت برای فروش در کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد. در واقع اتحادیه اروپا الزاماتی تحت عنوان EC ( کمیسیون اروپا)دارد که شرکت هایی که می خواهند محصول خود را در اروپا عرضه کننده باید این الزامات را رعایت کرده باشند. وقتی در ارزیابی هایی ثابت شود که این الزامات توسط محصولی رعایت شده است این محصول می تواند دارنده نشان CE باشد و آن را بر روی محصولات خود استفاده نماید.

بیشتر محصولاتی که نشان CE را اخذ می کنند می توانند محصولات خود را به بازار اروپا عرضه کنند مشروط به اینکه خود شرکت بصورت خودمختار و داخلی  کنترل های لازم را که به خود اظهاری مشهور است بر محصولات خود داشته باشد و نیازی به بررسی و  تائید صلاحیت توسط نهاد های اروپایی نباشد. به همین دلیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اروپا قویا هشدار می دهد که این نشان به عنوان نشان ایمنی برای مصرف کننده نمی تواند شناخته شود.

در نتیجه نشان CE یک نشان استاندارد خود اظهاری است. اینکه برخی محصولات خود را مورد تائید استاندارد CE می نامند  در واقع خلاف گویی می کنند  چرا که این نشان به موضوع تائیدیه دلالت ندارد. برای اینکه یک نشان بتواند چیزی را تایید نماید باید آزمایشات مختلفی انجام شود و معیار های زیادی مد نظر قرار گرفته شود  که وقتی از نشان CE به عنوان خود اظهاری نام برده می شود نمی تواند خود معیارهایی برای تایید صلاحیت دیگران داشته باشد.

شرکت هایی که باید  نشان CE را داشته باشند شرکت هایی هستند که در داخل اتحادیه اروپا تولید می کنند، به داخل اتخادیه اروپا واردات دارند و یا محصولی را توزیع می کنند  و یا تولید کننده ای هستند که هر چند در خارج از اتحادیه اروپا تولید می کنند ولی دفتر آنها در این اتحادیه می باشد.

نحوه دریافت نشان CE

تمامی تولید کنندگان و واردکنندگان و محصولاتی که واجد شرایط برای دریافت نشان CE هستند باید یک ارزیابی انطباق را انجام دهند، سپس پرونده الکترونیکی تهیه کنند و اظهارنامه ای آماده و ارائه نمایند. برای این منظور باید مستندات لازم تهیه و ارائه شود.

شرکت های وارد کننده محصول از شرکت های خارج از اتحادیه اروپا باید اثبات نمایند که شرکت مربوطه مراحل خاصی را گذرانده و به تعهدات و معاهدات مربوط به ورود محصول به اتحادیه اروپا عمل نموده است. در اصل می توان اینگونه گفت که مسئول قانونی واردات محصول از شرکت های مختلف شرکت وارد کننده است و به همین دلیل او است که جوابگوی عدم تعهدات شرکت ها در صورت نداشتن استاندارد های لازم خواهد بود.

مراحل دریافت گواهینامه و یا نشان CE اروپا

تهیه گزارشی به نام گزارش شناخت محصول که مشخصات فنی و ویژگی های محصول را ارائه می کند
تهیه راهنمایی برای کاربرد محصول و نکاتی که به عنوان ایمنی رعایت شده است
تطابق و همسان سازی محصول با استاندارد های اروپایی
شناسایی و یکسان سازی با دستورالعمل ها و راهنماهای مورد کاربرد
تهیه آئین نامه ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های ی تهیه محصول به همراه طرح های کیفی ، نتایج تست و آزمون های بازرسی
تطبیق گزارشات و نتایج آزمون ها با الزامات و روش های تست مندرج در استاندارد های اروپا
اثبات انطباق ارزیابی و تطابق آن با استاندارد های مشخص شده با استناد به ارائه اظهارنامه ای که تولید و نتایج تست و آزمون در آن بیان شده است
تهیه و بررسی عملکرد های نقشه ها و نمودار های تولید محصول
شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت و زیست محیطی و ارزیابی ریسک آنها
مدارک ممیزی و اثبات وجود سیستم مدیریت کیفیت در سازمان با ارائه گواهینامه معتبر و قابل پیگیری از نهاد های ذی صلاح
تکمیل پرونده فنی و چک لیست های مورد نیاز
و نهایتا اخد نشان و یا گواهینامه CE ور اجازه درج آن بر روی محصولات
هر چند سیستم مدیریت کیفیت و یاiso9001 در سازمان های متقاضی دریافت  ceالزامی است ولیکن پیشنهاد می شود شرکت هایی که به دنبال دریافت ce هستند ابتدا سیستم مدیریت یکپارچه که شامل سه استاندارد پایه و ضروری برای شرکت ها به نام سیستم مدیریت کیفیت iso9001 ، سیستم ایمنی و محیط زیست iso 14001 و سیستم ایمنی شغلی ohsas18001 می باشد را دریافت نمایند.

برای دریافت نشان CE قوانین خاصی وجود دارد که عبارتند از :

اگر محصولات با بخشنامه های خاصی مرتبط باشند باید قبلا و قبل از ورود به بازار اروپا نشان CE را دریافت نموده باشند.
تولید کنندگان باید مشخص نمایند که کدام بخشنامه با محصولات آنها مرتبط است
محصولات زمانی قابل عرضه در اروپا هستند که تمامی قوانین و بخشنامه ها را رعایت کرده باشند و ارزیابی انطباق آنها انجام شده باشد.
در صورتیکه بخشنامه مشخص کرده باشد یک شرکت سوم دیگر باید برای ارزیابی انطباق در ارزیابی حضور داشته باشد.
شرکت هایی که نشان CE را دریافت می کنند می توانند سایر استاندارد ها را هم دریافت کنند مشروط به اینکه اعتبار CE را زیر سئوال نبرد.
ارزیابی انطباق با بخش نامه ها و قوانین باید توسط یک شرکت معتبر انجام شود که این موضوع در اعتبار CE اهمیت زیادی دارد.

خود اظهاری چیست؟

با توجه به ماهیت و سطح ریسک یک محصول این تولید کننده است که تصمیم می گیرد آیا محصول می تواند تمام الزامات CE را در بر داشته باشد یا خیر. محصولاتی می توانند شامل حال خود اظهاری باشند که حداقل ریسک را داشته باشند که در اینصورت خیلی ساده تر می توانند نشان CE را دریافت نمایند.  سپس تولید کننده باید:

تصمیم بگیرد که آیا محصولات نیاز به CE دارند یا خیر و آیا باید با همه بخشنامه مطابقت داشته باشند؟
نحوه ارزیابی محصول را با استناد به بخشنامه ای که برای محصول وجود دارد انتخاب نماید. برای این موضوع مقیاس های متفاوتی وجود دارد که عبارتند از :
مقیاس نوع الف : کنترل داخلی تولید
مقیاس ب : آزمون کاربرد کمیسیون اروپا
مقیاس ج:  انطباق با کاربرد.
مقیاس د: تضمین کیفیت تولید
مقیاس ه: تضمین کیفیت محصول
مقیاس و: شناسایی واحد
مقیاس ز: تضمین کیفیت کلی
هر گاه هر شرکتی یکی از این مقیاس ها را رعایت کند می تواند اقدام به دریافت نشان CE بکند.

برای دریافت نشان معتبر ce انتخاب شرکت مشاور و حقوقی معتبر اولین اقدام و اساسی ترین مرحله است. از این رو ما به شما پیشنهاد می کنیم تجربه کار با بهترین کارشناسان ایران در زمینه سیستم های مختلف بین المللی را از دست ندهید. موسسه حقوقی  با سال ها تجربه و تخصص آماده همکاری با شما است.

ثبت نظرات

نظرات() 

برای چی باید علامت تجاری ثبت کنیم ؟
 
علامت تجاری معنی کلمه لاتین برند ( Brand)  می باشد که در تعریف آن باید گفت هر گونه علامت قابل مشاهده ای که بتواند اساس تمایز و تفاوت بیم محصولات شما با سایر محصولات دیگر بشود. علامت تجاری یک نشان دیداری است یعنی باید با چشم دیده شود و البته یک نشان تاثیر گذار که باید بتواند همانگونه که دیده می شود در ذهن مخاطب جای خود را باز کند. اساسا برند یا علامت تجاری با هدف شناسنامه دار کردن و هویت بخشیدن به محصولات یک شرکت تعریف می شود. اینکه مشتریان این شرکت با دیدن این شکل و یا نشان به سادگی تولید کننده این محصول را از سایر تولید کنندگام شناسایی کنند.

وقتی شرکتی اقدام به ایجاد یک برند می کند وارد فضایی رقابتی عظیم تر شده و به دنبال شناساندن خود به جامعه هدف می باشد. در ادامه این مطلب به دلایلی خواهیم پرداخت که چرا باید علامت تجاری ثبت کنیم.

دلایلی که باید علامت تجاری داشته باشیم.

برند شناسنامه و هویت محصولات شما خواهد بود.
اصولا مردم و مشتریان هر محصولی از اینکه به خوبی نتوانند با یک محصول رابطه برقرار کنند حس خوبی ندارند و این حس بد بزرگترین عامل دور شدن از محصول می شود. برند به محصولات هویت می دهد و از آنها در برابر محصولات زیاد بی شناسنامه در بازار یک محصول معتبر می سازد. وقتی محصولی دارای برند و یا یک نشان تجاری باشد دید جامعه به آن محصول به عنوان یک محصول معتبر تغییر می کند. شما با استفاده از برند و یا علامت تجاری در واقع به مشتریان خود نشانی می دهید و به آنها از تولید کننده ، نیات و اهداف وی و تلاش آنها برای داشتن مشتری با ارائه محصول با کیفیت شناسنامه دار دارید.

برند ابزار تمایز محصولات و خدمات شما است
شما به عنوان یک تولید کننده در بازار داخلی و خارجی به خوبی می دانید که محصولات مشبه در بازار چقدر برای محصولات شما و فروش بیشتر آنها دردسر ساز هستند. اغلب افرادی که از فروش کمتر علی رغم کیفیت خوب محصولات خود ناراضی هستند نمی دانند که شاید دلیل این موضع نداشتن اعتبار کافی است. با ثبت برند و علامت تجاری باعث می شوید محصولات شما در بین سایر محصولات مشخص شوند و در صورتیکه کیفیت خوب و مورد پسند داشته باشند در میان جامعه خیلی زود شهرت پیدا کرده و بواسطه این برند معرفی شده و همه قابل تشخیص باشد.

به مشتریان خود با ثبت برند ادرس درست بدهید
اگر شما می خواهید مشتریان خود را پس از چندی از دست ندهید باید به آنها یک علامت تجاری خاص نشان بدهید تا آنها در هر مکان بواسطه این نشان تجاری محصول شما را انتخاب کنند. وجود بی نهایت محصول مشابه و یا یک محصول مشابه زمانی که شما قابل تشخیص برای مشتریان خود باشید تفاوتی ندارد. آنها بدون در نظر گرفتن سایر برند ها تنها به سراغ شما خواهند آمد و ادرس محصول شما را برای خرید دنبال خواهند کرد. نباید انتظار داشته باشید که چون کیفیت محصول شما خوب بوده پس باید فروش شما به مشتریان فعلی همواره ادامه دار باشد. مشکلات زندگی آنقدر هستند که ذهن مشتری را درگیر کنند و او خیلی راحت نتواند دوباره سراغ محصول شما بیاید و از بین این همه محصول مشابه محصول شما را تشخیص دهد. یک برند عالی می تواند حافظه دیداری مشتریان را در سیطره خود در اورد تا تنها با یک نگاه مشتری فورا شما را انتخاب کند و همیشه شما را به یاد داشته باشد.

با برند در بازاریابی موفق تر خواهید بود.
توان رقابتی این روزهای بازار نیاز به استفاده از هر ابزاری برای بهبود شرایط رقابتی دارد. اینکه شما با استفاده از یک هزینه زیاد و تبلیغات هنگفت نتوانید محصول را به خوبی معرفی کنید دلیل آن نبود و یا عدم کیفیت مناسب برند شما است. برند در دیگاه مشتریان نفوذ می کند، آنها را تحت تاثیر قرار می دهد  و به آنها این اشتیاق را می دهد که از شما خرید کنند. اما بازاریابان حرفه ای به خوبی می دانند باید بر کدام برند سرمایه گذاری کنند. برند وقتی ثبت شده باشد و حرفه ای باشد خیلی بهتر می تواند در بازار هدف موفق باشد و شاید هزینه های زیادی هم برای تبلیغات دیگر نیاز نباشد. با استفاده از برند و یا علامت تجاری بخصوص در ابتدای امر شما می توانید محصولات خود را به جامعه معرفی نمایید. بازاریابان با نشان داده برند شما به جامعه هدف شما را تعریف می کنند و در نهایت برند زمانی که تعریف شده باشد می تواند در جامعه معرفی شود.

برند برای اخذ و یا دادن نمایندگی لازمه کار شما است.
استفاده از برند برای ایجاد نمایندگی و یا دریافت نمایندگی همواره جزئی لاینفک از قراردادهای کاری به حساب می آید. در واقع شما با استفاده از برند یا علامت تجاری است که فعالیت خود را توسعه می دهید و این برند لازمه هر گونه تغییر و توسعه در فعالیت شما خواهد بود.

برند می تواند یک دارایی ارزشمند و با سود اوری بیشتر برای شما باشد
وقتی برند در جامعه به خوبی پذیرفته شود و مشتریان زیادی را به سمت خود بکشاند یکی از دارایی های اصلی کسب و کار شما خواهد شد. از این رو به دنبال موفقیت های بیشتری که در فروش و بازاریابی خود داشته اید بسیاری از شرکت ها و افراد حقیقی نیز خواهان این خواهند شد که بتوانند از برند شما برای فروش محصولات خود استفاده نمایند. در این حالت شما می توانید با توجه به ارزش و اعتبار برند خود آن را قیمت گذاری کنید و مطابق با یک قرار داد اجازه استفاده از آن را به این افراد بدهید و در ازا آن سود زیادی به دست بیاورید.

شهرت برند برای دریافت وام
برند های موفق اعتبار آفرین هستند و آنها به خوبی در جامعه شناخته می شوند و این موضوع اعتبار شما را بسیار بیشتر می کند. یکی از این سازمان هایی که به این اعتبار بهای زیادی می دهد بانک ها و موسسات مختلف مالی هستند. آنها می دانند که شما اعتبار لازم را دارید پس برای اینکه به شما  وام بیشتری بدهند تردید ندارند و حتی برای همکاری های بیشتر با شما اقدام خواهند کرد.

 اما چرا باید برند را ثبت کرد؟

تردیدی نیست که بسیاری از موفقیت های فوق الذکر و سایر موفقیت های داخلی و بین المللی دیگر افراد سود جویی را هم ترغیب به سو استفاده و سود جویی از اعتبار برند شما خواهد کرد. آنها محصولات بی کیفیت خود را به مشتریان شما با نام شما  و برند شما خواهند فروخت و ای کاش تنها این موضوع بود. این محصولات  بی کیفیت رضایت مشتریان شما که مهم ترین عنصر در موفقیت شما بوده را هدف قرار می دهد و کم کم باعث می شود شرکت موفق تا امروز فردایی بد را تجربه کند.

از این رو همیشه توصیه بر این است که برند باید به ثبت برسد. ثبت برند در اداره مالکیت معنوی ایران و یا بصورت بین المللی در سازمان جهانی مالکیت معنوی wipo باعث خواهد شد که حق انحصاری استفاده از برند و یا علامت تجاری تنها به خود مالک برند تعلق داشته باشد. این حق به او این امکان را می دهد تا در همه محصولات و خدمات تعریف شده از این برند استفاده نماید و در نهایت تنها به سود خود از او بهره ببرد.   

انحصاری شدن برند جلوی سو استفاده از آن را خواهد گرفت. این باعث می شود فرد دیگری ادعای مالکیت برند شما را نکند و پس از سال ها تلاش دست رنج شما را به نام خود کند و یا باعث می شود کشی حتی به این که بخواهد از این برند استفاده کند فکر هم نکند و در صورتیکه از برند شما استفاده کرد منتظر شکایت و پیگیری شما و دادن جریمه های سنگین و تبعات بیشتری هم باشد.

ضمن اینکه شما به عنوان مالک این دارایی ارزشمند می توانید دارایی خود را همانند سایر دارایی ها  دیگر به فروش برسانید و یا اجاره دهید. این حق شما است ، پس با یک قرار داد می تواند ضمکن استفاده خودتان از برند با ایجاد خطوط قرمز کنترلی حق استفاده از برند را به فرد یا افراد دیگر هم بدهید و در ازا آن سود و یا منافع دیگری را به دست بیاورید.


ابعاد تجاری و اقتصادی در دنیا بسیار پیچیده و زیاد هستند. تنها از طریق اینترنت امروزه هزاران شغل و کسب و کار به وجود آمده است و اگر بخواهیم به شماره این کسب و کار ها بپردازیم شاید باید ماه ها فقط صورت برداری کنیم. از این رو این کالا ها و کسب و کار ها و زمینه های تجاری مطابق با یک استاندارد بین المللی به طبقات مختلفی طبقه بندی شده اند تا حداقل زمینه های فعالیتی آن مشخص باشند.  سازمان مالکیت معنوی با استفاده از این طبقه بندی توانسته موضوعات و دسته فعالیتی برند ها را هم تعیین کند.

بنا بر این مالکین برند یا علامت تجاری با استفاده از این طبقه بندی و برای شناسایی بهتر این برند ها و حوزه فعالیت آنها باید در هنگام ثبت برند خود یک تا چند ردیف از این طبقات را برای برند خود مشخص و برند را در این زمینه ها و یا طبقات به ثبت برسانند.

دلیل اصلی این کار این است که برند و یا علامت تجاری شما تنها در حوزه ای مورد حمایت قانونی است که برند در آن حوزه و یا طبقه ثبت شده است. بنابر این استفاده از عین علامت تجاری شما و یا مشابه علامت تجاری شما در حوزه ها و طبقات دیگر امکان پذیر خواهد شد. بنابراین شما می توانید از یک برند مشابه هم برای طبقات دیگری استفاده نمایید مشروط به اینکه این برند یا علامت تجاری موجب سو تفاهم و یا برداشت اشتباه و دادن ادرس اشتباهی به مشتریان برند مشابه نشود.

نتیجتا در صورت عدم نقض حقوق دیگران شما می توانید از برند های مشابه استفاده نمایید که البته توجه به دو نکته زیر هم حائز اهمیت است:

طبقاتی که شما برای محصولات و خدمات مورد حمایت برند خود در نظر گرفته اید. هر چه این طبقات بیشتر باشند امکان استفاده در سایر طبقات از برند مشابه شما کمتر خواهد شد ولی باید به این موضوع هم توجه داشت که اضافه طبقات ، اضافه هزینه در بر خواهد داشت.
استفاده از برند مشابه نباید باعث ایجاد برداشت اشتباه در مشتریان شرکت دیگر شود. حتی اگر شرکت دیگر به دلیل اینکه برند ثبت شده شما باعث شده تا مشتریان این شرکت گمان کنند که محصولات شما را هم این شرکت تولید کند می تواند از برند شما شکایت کند.
بنابراین توصیه می شود حتی المقدور از برند های دیگر و طرح های دیگری برای معرفی محصولات و خدمات خودتان استفاده نمایید.

ثبت برند و علامت تجاری چه بصورت داخل و چه بصورت خارجی و بین المللی تخصص ما در موسسه حقوقی ثبت شرکت  است. برای موفقیت برند خود روی تخصص کارشناسان ما حساب کنید و از ابتدای طراحی و انتخاب برند با کارشناسان ما مشورت نمایید.

ثبت نظرات

نظرات() 

شنبه 30 شهریور 1398

اثر تحریم ها در ثبت شرکت

نویسنده: nazanin nazanin   

 
شاید یکی از اصلی ترین سوالات موجود در فضای کسب و کار امروزی بخصوص در پیش روی صاحبین کسب و کار و یا استارت آپ ها این باشد که وجود تحریم ها و اثرات سو آن بر روی بازار امروزه چه تاثیری بر فرآیند های حقوقی و یا به اصطلاح شرایط شرکت ها گذاشته و آیا ثبت شرکت و تشکیل یک شخصیت حقوقی در شرایط کنونی کار عاقلانه ای است یا خیر.

با توجه به اینکه مشتریان و علاقمندان زیادی به بنده لطف داشته و این روزها در این خصوص از موسسه حقوقی ویونا زیاد سوال می پرسند لازم دیدم که در این خصوص توضیحاتی را ارائه نمایم تا شاید بتواند جوابگوی بسیاری از ابهامات شما عزیزان باشد.

در واقع جواب به این سوال کاملا یک جواب دو پهلو می تواند باشد و اینکه باید دیدگاه افراد را در این شرایط بیشتر ملاک قرار داد. ضمن اینکه نوع کسب و کار و نوع شخصیت حقوقی با توجه به وابسته بودن و مستقل بودن آن به بازارهای داخلی و خارجی هم می تواند در اینکه چطور به این سوال جواب داده شود مهم تلقی شود.

با نگاهی دقیق به شرایط جامعه می توان یک نگاه کلی و واحد به موضوع تحریم ها داشت. اینکه آیا ثبت شرکت و یا عدم ثبت شرکت به شخص شما و بصورت کلی تر به جامعه کمکی خواهد کرد یا خیر؟  یک اصل کلی در شرایط فعلی نشان می دهد که نگه داشت سرمایه در غالب نقدینگی کار اصلا عاقلانه ای نیست. در وقاع با تمام تبلیغات منفی که در خصوص عدم توان برای فعالیت در شرکت ها می شود باز هم افرادی که سرمایه در کار داشته اند نسبت به افرادی که سرمایه ثابت و نقدینگی داشته اند در شرایط فعلی موفق تر هستند. آنها شاید شرایط خرید و داد ستد قبلی را  نداشته باشند اما حداقل سرمایه آنها با توجه به نوسان بی رویه ارز به یکباره نصف و یا کمتر از نصف به دلیل کاهش ارزش پول داخلی نشد.

حال باز هم دیدگاه های دیگری در این خصوص وجود دارد که می تواند در ابعاد زیر در خصوص انها بحث کرد:

هزینه راه اندازی و ثبت شرکت

اگر تاسیس یک شرکت را با توجه به میزان سرمایه مورد نیاز در نظر بگیریم و آن را با قوانین ثبت شرکت بسنجیم خواهیم دید که رویه های قانونی ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری تغییری نداشته و هزینه ها ثابت باقی مانده است و حتی با همان سرمایه قبلی هم می توان شرکت را ثبت کرد. تنها تفاوت در بازار امروزه میزان سرمایه اولیه برای راه اندازی این شرکت ها است که همیشه هم نمی توان گفت ثبت یک شرکت و یا راه اندازی یک کسب و کار نیاز به سرمایه کلان دارد.

ضمن اینکه راه اندازی بسیاری از شرکت ها اصلا نیازی به سرمایه ندارد . بسیاری از شرکت ها مشاوره ای، مدیریتی ، آموزشی و غیره را به راحتی می توان با هزینه های کم راه اندازی کرد.

نوع شرکت

باور کنید یا خیر بسیاری از شرکت ها در شرایط بحرانی فعلی به دنبال برون رفت از شرایط حاضر هستند. آنها دستشان از بازارها و منابع خود خالی شده و به دنبال حفظ و بقای خود نیاز به تامین کنندگان ، حمایت کننده ها و یا منابع داخلی دارند که بتوانند به دوام بیشتر آنها کمک کنند.

اگر شما صاحب ایده، تخصص و یا حتی محصولی هستید که در شرایط تحریم ها می توان جان بسیاری از شرکت ها را نجات دهد شاید اتفاقا اکنون بهترین فرصت برای راه اندازی شرکت حقوقی خودتان باشد. با ثبت شرکت و موسسه دانش محور و دانش بنیان می توانید مرحومیت های شرکت ها را شناسایی و برای حل انها به آنها کمک کنید. می توانید منابع مورد نیاز شرکت ها را شناسایی و برای تامین خواسته های انها شرکت خود را ثبت کنید، می توانید به منظور کاهش هزینه های آنها در قالب موسسات و شرکت های جانبی برخی از فعالیت هایی که هزینه زیادی در داخل شرکت برای آنها ایجاد کرده را با هزینه بسیار کمتر متقبل شوید و ده ها و یا صدها ایده و خلاقیت دیگر که در واقع در چنین شرایطی خود را بیشتر نشان می دهند.

شناسایی بازار

واقعیت این است که اتفاقا در چنسن شرایطی می توان گفت فرصت ها خودنمایی می کنند. در شرایط نرمال بازار و وجود انواع شرکت های تامین کننده و رقیب های خارجی اصلا مشخص نمی شود که عمده نیاز بازار چیست. در زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است و شرکت ها عمده نیازهای خود را از بازارهای همسایه تامین می کنند نمی توان به راحتی تخمین زد که چه فرصت هایی در بازار برای سرمایه گذاری و یا چه فرصت هایی برای تولید وجود دارد.

وقتی بسیاری از غول های تولیدی بزرگ دنیا نتوانند در بازار ایران کار کنند شرکت های بزرگ هم برای تامین نیاز های خود چاره ای جز توسل به بازوی داخلی ندارند. آنها یا باید با هزینه های بسیار بالا تحریم ها را دور بزنند و نیاز خود را تهیه کنند و یا باید به بازار داخلی پناه ببرند. حال این هنر شما خواهد بود که این بازار و نیاز را شناسایی و در راستای تامین آن ایده و خلاقیت داشته باشید.

اگر بتوانید در این شرایط بازار را به دست بگیرید حتی با وجود بر طرف شدن احتمالی تحریم ها هم این بازارها همچنان متعلق به شما خواهد بود و چه بسا حتی بتوانید شما به بازارهای دیگر دنیا نفوذ پیدا کرده و کالا و خدمات خود را به فروش برسانید.

استفاده از تجربه سایر کشورها

وجود تحریم های ظالمانه، ترس شرکت های خارجی برای معامله با ایران به دلیل تهدید های واشینگتن، عدم همکاری مناسب بانک های خارجی برای تامین تهدات مالی به ایران ، نبود گشایش های اعتباری بازرگانی لازم و ده ها دلیل دیگر محدوده را برای بسیاری از تلاش های شرکت ها تنگ تر کرده و این موضوع را نمی توان نادیده گرفت.

اما در این بازار پر التهاب وجود شرکت های دانش بنیان و موسسات و شرکت های تجاری کوچک و بزرگی که بتوانند به روی پا ایستادن شرکت های بزرگ کمک کنند اهمیت زیادی دارد.

تردیدی نیست که این یک فرصت استثنائی برای حضور در بازار سرمایه و تجارت ایران برای افراد توانمند و متخصص است. خواب سرمایه و یا حتی سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نمی تواند متضمن رشد سرمایه و بهبود شرایط فعلی باشد.

با نگاهی به تاریخچه بسیاری از کشورهای اروپایی ، چین و یا حتی خود آمریکا خواهیم دید که این کشورها نیز بحران های مالی داشته اند. شاید بحران مالی آنها ناشی از تحریم نبوده باشد اما دیدگاه آنها با موضوع تفاوت چندانی با شرایط فعلی ایران ندارد.

چین از جمله کشورهایی است که توانست با تکیه بر دانش و سرمایه داخلی خود نه تنها بحران های اقتصادی خود را پشت سر بگذارد بلکه امروزه به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی دنیا شناخته شود که مطابق با پیش بینی های موجود حتی تا سال 2022 به احتمال زیاد قدرت اقتصادی اول دنیا خواهد بود.

چینی ها امروزه با داشتن انواع شرکت های کوچک و بزرگ در بازارهای مختلف دنیا بسیاری از اقتصاد دنیا را در دست دارند شرکت هایی که روزی برای فروش محصولات خود انها با به زیر قیمت واقعی به فروش می رساندند و امروزه تامین کننده بخش اصلی کالاهای مورد نیاز نه تنها در خود کشور چین بلکه برای خود آمریکا و تمامی کشورهای اروپایی هستند.

ثبت شرکت هر چقدر هم کوچک و با پشتوانه مالی کم می تواند به رشد اقتصادی جامعه، حل مشکلات شرکت ها و تامین نیاز های جامعه در شرایط فعلی کمک شایانی بکند و در آینده و انشاا... با رفع کامل تحریم ها شرکت هایی که در بازار امروز ایران توانسته باشند کاری انجام بدهند بدون تردید موفق ترین شرکت ها در عرصه های بین المللی خواهند بود.

استفاده از منابع داخلی

جامعه امروز ایران به شدت نیازمند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولیدی و صنعتی است. اغلب مواد معدنی و خام ایران در کشورهای دیگر پالایش و تصفیه می شوند، بسیاری از محصولات ایران نیازمند توسعه و بهبود هستند، اغلب ماشین آلات و صنایع ما نیاز به بهبود دارند، بسیاری از متخصصین ما نیاز به توجه و سرمایه گذاری روی ایده های خود را دارند و هزاران هزار ایده و طرحی که روی زمین مانده و نیاز به تزریق به بدنه شرکت ها با استفاده از حمایت های مالی دارند.

ما منابع داریم و از این حیث از ثروتمند ترین کشورها هستیم، دانش بسیاری هم در کشور وجود دارد و شاید اصلی ترین دغدغه بسیاری از اندیشمندان و صاحبین ایده و خلاقیت نبود سرمایه کافی باشد. به همین دلیل بهتر است گاهی با شناسایی این افراد و سرمایه گذاری روی ایده این افراد نوعی مشارکت منصفانه را راه انداخت تا ضمن تامین خواسته های داخلی به رشد کشور نیز کمک کرده و انگیزه تحقیق و توسعه را نیز در جامعه تقویت کنیم.

کلام آخر اینکه ثبت شرکت در هر قالب و میزان سرمایه ای در شرایط فعلی اگر آگاهانه صورت بگیرید بدون تردید می تواند موفقیت به همراه داشته باشد. بهتر است ایده و خلاقیت داشته باشید و با توجه به نیازهای بازار تصمیم گیری کنید. توجه به اندیشه و تجربه افراد موفق و یا حتی شکست خورده و افراد متخصص می توان به شما برای موفقیت در چنین شرایطی کمک زیادی بکند.

الگوهای تکراری را کنار بگذارید، اقدام به شناسایی نیازها، نقاط ضعف و قوت ها و بازارهای هدف بکنید، به دنبال استفاده از پتانسیل های موجود باشید، سود خود را در ابتدای مسیر خیلی در نظر نداشته باشید و مهم تر از همه سرمایه گذاری عاقلانه ای انجام دهید تا این اطمینان را به شما بدهیم که موفق خواهید شد.

 

نظرات() 


 
داشتن برند و علامت تجاری به کسب و کارها  و هویت محصولات و خدمات نقش و لعاب تازه ای می دهد از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری به دنبال معرفی و نشان داده محصولات خود و مهم تر از آن به منظور ایجاد تمایزی بین تولیدات و خدمات خود با سایر افراد حقیقی و حقوقی اقدام به طراحی و معرفی یک برند می کنند .

در این راستا به منظور برخورداری از حمایت دولت و همچنین محافظت از برند و علامت تجاری بحث ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت معنوی مطرح می شود که اغلب در این کار بر عهده شرکت های حقوقی و وکالی خبره این حوزه به دلیل حساسیت و ریزه کاری های حقوقی واگذار می شود.

آیا خود اشخاص حقیقی و حقوقی هم می توانند برند را بدون نیاز به مشاور و وکیل ثبت کنند؟

در درجه اول باید گفت هیچ قانون داخلی و یا بین المللی ثبت برند و علائم تجاری را الزام نکرده و هر شخص حقیقی و حقوقی ضمن اینکه می تواند از یک تا چندین برند متفاوت در حوزه های اقتصادی متفاوت و برای گروه محصولات متفاوت رونمایی و استفاده کند اما هیچ گاه الزامی ندارد که هر یک از این برند ها را به ثبت برساند.

تنها ثبت برخی از علام تجاری  به موجب مصوبه سوم اردیبهشت 1328 هیئت وزیران الزام شده است که عبارتند از :

تمامی داروهای طبی باید الزاما برند داشته باشند و آن را به ثبت برسانند.
تمامی غذاها و مواد خوراکی که در ظروف در بسته و خاص بسته بندی می شوند باید دارای برند بوده و این برند الزاما به ثبت برسد.
تمامی نوشابه ها و نوشیدنی های گاز دار باید صاحب برند بوده و این برند به ثبت برسد.
تمامی لوازم آرایشی که بصورت مستقیم بر روی پوست استعمال می شوند هم باید دارای برند بوده و این برند به ثبت برسد.
این قانون تنها خاص محصولات داخلی نیست و کلیه تولیدی های خارج از کشور هم اگر بخواند محصولات خود را در ایران عرضه کنند باید دارای برند های ثبت شده قانونی در سازمان جهانی ثبت برند یا WIPO  باشند.

اما سایر برند ها و علائم تجاری الزامی برای ثبت برند ندارند اما در نظر باید داشته باید که تنها برند هایی قابل حمایت دولت می باشند و همچنین حق انحصاری فردی حقیقی و یا حقوقی تلقی می شوند که قبلا به ثبت رسیده باشند و مالک آنها مشخص شده باشد. این موضوع به صراحت در ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات قید شده است.

لذا اگر برندی ثبت نشده باشد و مورد سو استفاده قرار بگیرد مطالبه حقوق از دست رفته بسیار مشکل خواهد بود و عملا کار زیادی برای آن نمی شود انجام داد.

بصورت کلی مطابق با قانون تا وقتی که یک محصول و یا خدمت دارای وجه ممیزی  مشخصی نباشد  به راحتی می توان از آن به عنوان برند استفاده کرد و ثبت کرد. همچنین هر گونه طرح و تصویر و یا نمادی که دارای شرایط قانونی ثبت برند باشد مانند اینکه کپی برداری نشده باشد، شبیه و یا به شکل نزدیکی شبیه برند دیگری نباشد، از حروف خاص و تعریفی در آن استفاده نشده باشد، دارای جنبه ایجاد تمایز باشد و سایر موارد گفته شده در قانون برای پذیرش برند را داشته باشد  می تواند به عنوان برند ثبت شود.

بنابراین در هیچ کجای قانون اشاره ای به الزام شرکت ها برای دریافت وکیل و استفاده از شرکت های حقوقی نشده است هر چند بارها توصیه هایی برای استفاده از این موسسات حقوقی و وکلا به دلیل هزینه های زیاد و پیچیدگی های قانونی بوده است.

چگونه باید خودمان برند ثبت کنیم؟

در ابتدای راه باید اطمینان حاصل کنید که برندی که دوست دارید به ثبت برسانید شرایط قانونی لازم را دارد. برای این کار توصیه می شود که برند خود را از طریق خود اداره مالکیت معنوی ،سایت این سازمان و یا با کمک موسسات حقوقی استعلام نمایید . هر چند برخی از شرکت ها و سایت ها هم این کار را بصورت انلاین انجام می دهند ولی باید متذکر شد که بسیاری از این سایت ها به روز نیستند و نمی توان زیاد به آنها اطمینان کرد.

در همین راستا پس از اطمینان از قانونی بودن درخواست برندی که می خواهید درخواست ثبت آن را داشته باشید باید به آدرس سایت اداره مالکیت معنوی رفته و در این سایت برند خود را ثبت نام کنید. قبل از ورود به سایت در نظر داشته باشید که باید مدارک و مستندات لازم را برای درخواست خود فراهم نموده باشید زیرا در هنگام ثبت نام برند باید تمامی این مستندات بصورت اسکن شده بارگذاری شوند تا کار رسیدگی به درخواست انجام شود.

مدارک و مستندات مورد نیاز برای آماده کردن قبل از درخواست و اسکن کردن آنها بسته به حقیقی و یا حقوقی بودن عبارتند از :

اشخا ص حقیقی:

اظهار نامه ثبت برند
کپی شناسنامه
کارت ملی
کپی کارت بازرگانی چنانچه که در برند درخواستی از حروف لاتین استفاده شده باشد
کپی یک جواز فعالیت اعم از جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب و یا هر گونه گواهی فعالیت از نهاد های دولتی
نمونه برند مورد درخواست
اشخا ص حقوقی:

اظهارنامه ثبت برند
کپی شناسنامه مدیر عامل
کپی کارت ملی مدیر عامل
کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
کپی جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب
کپی کارت بازرگانی چنانچه که از حروف لاتین در برند درخواستی استفاده شده باشد
نمونه برند مورد درخواست
پس از تهیه و اسکن این مدارک در سایت موضوع ثبت برند ثبت نام می شود. در این مرحله باید فردی به عنوان نماینده قانونی شرکت برای تماس در شرایط اضطراری تعیین شود و نمونه برند مورد درخواست به همراه اظهارنامه و سایر مدارک باید بارگذاری شود.

پس از مدت زمانی کارشناسان اداره مالکیت معنوی این درخواست را بررسی و در صورت موافقت اعلام می کنند. همواره باید با بررسی شماره درخواست اظهارنامه ثبت برند خود را در سایت دنبال کنید.

 در صورت موافقت باید اصل مدارک را بصورت پستی و یا حضوری به اداره مالکیت معنوی ارسال کنید. این اداره تنها در تهران قرار داده و هیچ شعبه دیگری در ایران ندارد و موضوع ثبت برند و علائم تجاری هم تنها در این اداره پیگیری می شود.

اما اگر موضوع برند تایید نشده باشد دو حالت دارد. اگر رد شده باشد که قابل پیگیری نیست  اما اگر تکمیل مدارک زده شده باشد باید مدرک مورد نظر تهیه و دوباره بارگذاری و اعلام شود.

سپس باید هزینه های ثبت برند پرداخت و آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی چاپ شود و پس از یک مهلت سی روزه اگر اعتراضی به ثبت برند نبود این برند به نام فرد متقاضی ثبت می شود و گواهینامه ای به مدت 10 سال برای وی صادر و به آدرس اعلام شده ارسال می شود.

اما با تمامی این شرایط در نظر داشته باشید که هزینه ثبت برند بواسطه کمک و همیاری شرکت ها و موسسات حقوقی هزینه بسیار نا چیزی است و صرف این هزینه به منظور جلوگیری از چند باره کاری ها و اشتباهات رایج و اضافه هزینه های معمول به نظر منطقی می آید

نظرات() 

سه شنبه 26 شهریور 1398

ثبت شرکت در گرجستان

نویسنده: nazanin nazanin   


 

ثبت شرکت در گرجستان و همچنین هزینه ثبت شرکت در گرجستان را مختصر توضیح دهیم .

بیشترین نوع ثبت شرکت در گرجستان ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا LLC می باشد. سپس در ادامه نوشته ها شما را با ثبت شرکت در مناطق آزاد گرجستان آشنا ساختیم

متداولترین ثبت شرکت در گرجستان
متداولترین نوع ثبت شرکت در گرجستان ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد که طیف های گسترده ای از راه اندازی تجارت و مشاغل را پوشش می دهد. در ثبت شرکت در گرجستان ، پروانه صادر شده جهت فعالیت شرکت شما از نوع جنرال تریدینگ ( General Trading ) می باشد یعنی اینکه شما با داشتن این نوع پروانه همه مشاغلی که مورد نظر شماست می توانید در گرجستان انجام دهید به غیر از تولید، توزیع و پخش دارو که نیازمند مجوز جداگانه از وزارت بهداشت گرجستان است. ولی به غیر از کار دارو که اخذ مجوز آن هم چندان مشکلی نیست ، شما با داشتن پروانه جنرال تریدینگ قادر خواهید بود مثلا : کافی شاپ ، رستوران ، کافی نت ، و … را فقط با همان پروانه و بدون نیاز به تمدید و یا اخذ مجوز جدید انجام دهید که بزرگترین حسن راه اندازی کسب و کار در گرجستان محسوب می شود.

مراحل ثبت شرکت در گرجستان
۱ ) ثبت شرکت از نوع مسئولیت محدود و جنرال تریدینگ

۲ ) ارائه آدرس دائمی و معتبر با سند ملک برای شرکت شما

۳ ) ارائه قرارداد معتبر جهت ثبت شرکت در گرجستان همراه با تعهدات طرفین

۴ ) مهر شرکت و طراحی و ثبت لوگوی شرکت

۵ ) بازکردن حساب بانکی شخصی و شرکتی و اخذ ویزاکارت تجاری ( این مورد جزو پکیج ثبت شرکت شرکت سام جورجیا است)

۶ ) اخذ کد مالیاتی برای شرکت شما

۷ ) تنظیمات اساسنامه محضری توسط وکیل رسمی به دو زبان گرجی و انگلیسی همراه با توضیحات کامل نوع کسب و کار و قوانین اساسی شرکت

 

هزینه ثبت شرکت در گرجستان
ثبت شرکت و اخذ اقامت گرجستان به هیچ عنوان مهم نیست و خود شما هم می توانید با دانستن کمی زبان انگلیسی یا روسی آنها را انجام دهید ولی بدون داشتن یک مشاور اقتصادی قوی در گرجستان ، قطعا نخواهید توانست در این کشور موفق شوید کما اینکه موارد زیادی از شکست های اقتصادی در گرجستان همین دلایل را داشته اند.

شخصی را که در کوچه و خیابان های گرجستان پیدا می کنید قطعا همانجا نیز آنها را گم می کنید لذا به دلیل چند صد دلار کمتر یا بیشتر با سرنوشت تجاری خودتان بازی نکنید، زیرا اگر اولین قدم که ثبت شرکت در گرجستان است را بدرستی آغاز نکنید از کشور گرجستان دلزده می شوید و ممکن است حتی آنجا را رها کرده و به ایران بازگردید.

درباره ثبت شرکت در گرجستان
در صورتی که قصد دارید ثبت شرکت در گرجستان را بصورت کامل انجام دهید با هر شخص یا شرکتی فرقی نمی کند حتما نظارت کامل بر درستی کلیه اعمال بالا را داشته باشید و گوشزد کنید زیرا مثلا اگر آدرس معتبر بشما داده نشود و پس از مدتی صاحب ملک آدرس شرکت شما را ببندد و یا آن ملک را بفروشد، ممکن است شرکت شما برای همیشه معلق شود و مجبور شوید از اول ثبت شرکت را انجام دهید که قطعا هم هزینه و هم وقت شما هدر می رود و اگر شرکت شما مثلا یکسال پرداخت مالیات داشته باشد و سپس بدلیل نداشتن آدرس معتبر بسته شود کلیه سوابق مالیاتی شما نیز از بین می رود و به مانند شخصی که تازه وارد گرجستان شده است بایستی از اول شروع کنید.

اقدام به ثبت شرکت در گرجستان
اغلب افرادی که اقدام به ثبت شرکت در گرجستان می کنند اساسنامه محضری سیم سرب شده و تایید شده محضری به دو زبان گرجی و انگلیسی بشما نمی دهند که ممکن است پس از مدتی دچار مشکلات حقوقی در گرجستان شوید زیرا اگر اساسنامه شرکت شما دقیق و بدور از اشکالات نباشد ممکن است برای شروع کسب و کار جدید دیگر و یا اضافه یا کم کردن شرکا به مشکلات حقوقی برخورد کنی

نظرات() 

سه شنبه 26 شهریور 1398

لزوم دریافت روزنامه رسمی ثبت برند

نویسنده: nazanin nazanin   


 
ثبت علامت تجاری پروسه ای است که صبوری افراد را می طلبد و ممکن است که گاها تا ۶ ماه بسته به میزان اقدامات در اداره مالکیت معنوی به طول انجامد. شما می توانید به صورت اینترنتی اقدام به ثبت برند کنید ولی در صورتی که در حین کار با اخطار و یا مواردی از این قبیل مواجه شوید آنجاست که متوجه می شوید که یک پشتیبان حقوقی با سابقه برای شما لازمه فرآیند می باشد. بنابراین توصیه ما به شما این است که حتما از شرکت های با سابقه خدمات خود را دریافت کنید.

برای لزوم دریافت روزنامه رسمی برند و پس از آن تصدیق ۱۰ ساله لازم است که قبل از آن توضیحاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

هنگامی که شما برای ثبت برند و یا علامت تجاری اقدام می کنید ابتدا باید اظهارنامه تنظیم گردد و پس از بررسی کارشناسان سازمان در صورت نبود سوابق و یا مشابه برند یا هم آوای آن، درخواست اولیه شما آگهی می شود و شخص متقاضی مکلف است ظرف مدت ۱ ماه پس از صدور آگهی در اداره مالکیت معنوی تشکیل پرونده دهد تا شماره ثبت را دریافت نماید، پس از اینکه واریزی ها انجام شد مجددا برای نوبت دوم در روزنامه رسمی آگهی تکرار می شود. پس از این مرحله تا ۱ ماه مهلت دارید تا با در دست داشتن مدارک برای دریافت تصدیق گواهی ثبت ۱۰ ساله اقدام نمایید تا برند را برای مدت زمان ۱۰ سال در اختیار داشته باشید و پس از آن می توانید مجدد برای تمدید اقدام نمایید.

توجه داشته باشید که پس از آگهی نوبت دوم دریافت گواهی تصدیق ۱۰ ساله اجباری می باشد و در صورت عدم دریافت کل مراحل شما کان لم یکن تلقی می گردد.

در زیر به استناد از ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ اداره مالکیت معنوی در خصوص دریافت روزنامه رسمی و گواهی تصدیق ۱۰ ساله می توانید اهمیت این موضوع را کامل تر درک نمایید.

ماده ۱۲۶

پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین‌نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه‌های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می‌کند.

تبصره – در صورت عدم تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه‌رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد.

ماده ۱۲۷

متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت مبنی بر تأیید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه‌های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۹ این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.

نظرات() 

دوشنبه 25 شهریور 1398

صفر تا صد ثبت برند شخص حقیقی

نویسنده: nazanin nazanin   


  
بی شک اکثر شما با واژه برند آشنایی دارید.
برند عبارت است از : یک اسم ، علامت ، نماد یا طرح ، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا
امروزه، با وجود فضای رقابتی که بین اشخاص و صنعت های مختلف است ، داشتن یک برند موفق و نمونه بیش از هر چیزی مورد توجه کارفرمایان است. به همین دلیل است که در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر و روزافزون تقاضای ثبت برند از سوی اشخاص بوده ایم.

ثبت برند هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است . افراد بدون اینکه شرکت داشته باشند می توانند برند خود را به ثبت برسانند. همچنین این امکان وجود دارد که مالکیت یک برند ، متعلق به دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی باشد.
بنابراین، شما می توانید با داشتن جواز مربوط به فعالیت خود ، نام تجاریتان را ثبت کنید. قابل ذکر است ، برند حقیقی و حقوقی از لحاظ اعتبار با هم برابرند و تفاوتی ندارند.
در ادامه، به بررسی بیشتر نکات مهم ثبت برند شخص حقیقی می پردازیم.

ثبت برند به صورت اینترنتی
برای ثبت کردن برند تجاری در ابتدا باید بدانیم که طبقه بندی کالایمان در کدام طبقه از تقسیم بندی اداره علامت جای می گیرد. در مرحله بعد جهت ثبت نمودن برند احتیاج به انتخاب یک نام برای برند خود داریم . در انتخاب نام برند باید به این نکته توجه داشت که نام انتخابی ما قبلاَ به ثبت رسیده است یا خیر ؟ چرا که علامتی که انتخاب می شود می بایست جدید بوده و با سایر علامت ها وجه تمایز داشته باشد تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید.
اگر می خواهید نام برند شما فارسی باشد باید یک مستند معنایی در لغت نامه دهخدا داشته باشد و مزایای کالا یا خدماتی را که تولید می کند توصیف کند. نام برند باید بتواند توجه مصرف کننده را به خود جلب کند و بر روی مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند. در واقع یک برند موفق ، برندی گیرا است که بتوان به آسانی آن را تلفظ کرد . اگر برند شما اینگونه باشد به راحتی می توان آن را تبلیغ نمود.
برند هم به صورت لاتین و هم به صورت فارسی قابلیت ثبت دارد البته، در صورتی که لاتین در برند استفاده گردد باید اشخاص حتماَ کارت بازرگانی ارائه دهند.
پس از انتخاب نام برند، می بایست تقاضانامه ای به نام اظهارنامه ثبت علائم تجاری را تسلیم اداره ثبت علائم تجاری و مالکیت های صنعتی نماییم.
اظهارنامه باید شامل نام و نام خانوادگی، محل سکونت صاحب برند و ده نسخه از لوگو یا طرح علامت مورد تقاضا باشد. همچنین باید مشخص شود علامت مورد تقاضا برای چه کالا یا کالاهایی مثلاَ رب گوجه فرنگی ، حبوبات یا صابون استفاده خواهد شد.
متقاضی ساکن هر کجا که باشد، چه تهران چه شهرستان و چه خارج از کشور، باید در اظهارنامه محلی را در تهران مشخص کند تا تمام ابلاغیه ها و نامه ها به آن ها ارسال شود.
لازم به توضیح است ، در حال حاضر، تمامی مراحل ثبت برند به صورت اینترنتی ( از طریق سامانه http://iripo.ssaa.ir ) انجام می شود ، به جز مرحله آخر که شما برای تشکیل پرونده و ثبت نهایی باید شخصاَ حضور داشته باشید و کارهایتان را به صورت حضوری انجام دهید. برند تجاری ( فارسی / لاتین ) برای ثبت، 45 تا 50 روز کاری زمان نیاز دارد . زمان ثبت هم تا حدود زیادی بستگی به برند و شلوغی سیستم دارد. در این زمان ، بررسی های کارشناسی انجام می گیرد و چنانچه نام تجاری شما قابل قبول نباشد باید تمام مراحل را دوباره پشت سر بگذارید.
از جمله مهم ترین دلایل ثبت کردن برند می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
مشابهت برند با سایر برندها ، قبلاَ به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، ثبت برند با ضوابط و آئین نامه قوانین تجارت در تناقض باشد ، علامت با اصول و فرهنگ کشور مطابقت نداشته باشد ، نقض مدارک ارسالی و یا عدم صلاحیت متقاضی
• اعتبار ثبت برند
برندها تاریخ انقضا دارند. این موضوعی است که شاید دارندگان برند از آن بی خبر باشند. اما هر ده سال یک بار تاریخ انقضای برند شما تمام می شود و باید آن را تمدید کنید. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، برند مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می ماند.

مدارک لازم جهت ثبت برند شخص حقیقی
بسته به اینکه تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی یعنی برندی که مالک آن شخص حقیقی است دارید و یا تصمیم به ثبت کردن برند حقوقی ، یعنی برندی که مالک آن شرکت ها ، موسسات و یا سازمان ها خواهند بود را دارید مدارکی که باید تهیه نمایید تا حدودی با هم متفاوت است که ذبلاَ به بررسی مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی می پردازیم.
1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
• هزینه ثبت برند شخص حقیقی
همان طور که گفتیم شد، برند به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت می باشد. بنابراین، با توجه به تعداد طبقه ای که برای ثبت کردن برند خود انتخاب می نمایید و همچنین با لحاظ این موضوع که تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی و یا حقوقی را دارید ، هزینه ثبت برند متغیر خواهد بود.
در جدول ذیل هزینه ثبت برند برای شخص حقیقی و همچنین هزینه ثبت کردن برند برای شخص حقوقی به صورت کامل مشخص شده است که با مشاهده آن می توانید از هزینه های مربوطه به صورت دقیق مطلع شوید و در صورتی که سوالی در این زمینه داشته باشید  

نظرات()   
همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.

حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.

الف- آثار مثبت عضویت
هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.

ب- آثار منفی عضویت
منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" ... هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : "... فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .

الف- ممنوعیت تجارت
محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.

- ممنوعیت شریک شدن
به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.

نظرات() 


در این مطلب برآنیم تا به ویژگی طرح های صنعتی غیر قابل ثبت بپردازیم.خاطر نشان می شویم   به عنوان یکی از معتبرترین مراکز ثبتی ، با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت طرح شما به عمل خواهد آورد.برای این منظور کافیست با کارشناسان فوق حرفه ای ما تماس حاصل فرمایید.
وفق ماده ی 21 ،طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل،طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.بر اساس قوانین اکثر کشورها ،یک طرح صنعتی بایستی جذاب و چشم نواز باشد.

طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نیستند:
1-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند.
2-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
3-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی
4-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
از سایر شرایط ثبت طرح صنعتی " کاربرد صنعتی " است،بدین معنی که یک طرح صنعتی بایستی قابلیت باز تولید به روش صنعتی را داشته باشد.همچنین بایستی امکان پیاده سازی طرح صنعتی بر روی یک کالای دو بعدی یا سه بعدی وجود داشته باشد.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو